Nabór na partnera do nowego projektu

Konkurs na nabór partnera/ów do realizacji projektu w ramach działania 5.4 PO WER

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.)

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. ogłasza otwarty nabór na partnera/ów pochodzącego/ych spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr PO WR.05.04.00-IP.05-00-006/18).

1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu, który przewiduje realizację kursów podyplomowych dla lekarzy (na terenie min. 3 województw), wykraczających poza program specjalizacji, a których zakres tematyczny dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z rozwojem umiejętności medycznych w zakresie chorób układu krążenia (w tym kardiologii prenatalnej, dziecięcej kardiologii interwencyjnej) lub/i chorób nowotworowych (w tym leczenia bólu) lub/i chorób i zaburzeń psychicznych lub/i chorób układu kostno-stawowo – mięśniowego lub/i chorób układu oddechowego lub/i umiejętności chirurgicznych.

2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

http://zdrowie.gov.pl/nabor-398-konkurs_ksztalcenie_podyplomowe_lekarzy.html

3. Nabór Partnera/ów odbywać się będzie w terminie od 19.03.2018 r. do 09.04.2018 r.

4. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją "Konkurs na wybór partnera/ów do projektu w ramach Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych (konkurs nr POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18)” osobiście lub drogą pocztową na adres: NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J., ul. bł. W. Kadłubka 10-11, 71-521 Szczecin (decyduje data wpływu) do 09.04.2018 r.

6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: NZOZ Przychodnie Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J., ul. bł. W. Kadłubka 10-11, 71-521 Szczecin lub mailowo na adres: wifab@poczta.onet.pl.

Osoba do kontaktu:
Wiesława Fabian, mail: wifab@poczta.onet.pl